Savivaldybės kontrolierės Irmos Maldauskienės einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Koordinuoti metinio veiklos plano įgyvendinimą ir užtikrinti, kad laiku būtų atlikti 2022 metų Tarnybos veiklos plane numatyti finansiniai teisėtumo ir veiklos auditai bei pateiktos išvados

2 užduotis: Įgyvendinti audito kokybės užtikrinimo politiką, peržiūrėti audito darbo dokumentus ar jų rezultatai pagrįsti pakankamais ir tinkamais įrodymais, ar audito ataskaitų ir išvadų projektuose nurodyti reikšmingi pastebėjimai, ar suformuluotos rekomendacijos bus veiksmingos, turės teigiamą poveikį.

3 užduotis: Organizuoti ir vykdyti poauditinę veiklą, stiprinant audito poveikį, didinti Tarnybos veiklos veiksmingumą ir stiprinti Tarnybos atskaitingumą visuomenei už vykdomos veiklos rezultatus.

4 užduotis: Teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais parengti 2021 metų veiklos ataskaitą ir patvirtinti 2023 metų veiklos planą.

5 užduotis: Organizuoti ir sudaryti sąlygas tarnautojams kelti kvalifikaciją vadovaujantis Vyriausybės nustatytais kvalifikacijos tobulinimo prioritetais.

Savivaldybės kontrolierės pavaduotojos Nijolės Kalasauskienės einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Per einamuosius metus atlikti audituojamų subjektų rizikos vertinimą, parengti audito strategiją, atlikti rajono Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas pasirinktose srityse finansinio ir teisėtumo audito programose suplanuotas audito procedūras, parengti audito rezultatų suvestinę, ataskaitą ir išvadą.

2 užduotis: Per einamuosius metus atlikti audituojamų subjektų rizikos vertinimą, kurio pagrindu būtų parengta 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas pasirinktose srityse finansinio ir teisėtumo audito strategiją.

3 užduotis: Tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą, rengti ir teikti mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas.

4 užduotis: Parengti finansinio audito darbo dokumentų šablonus ir pateikti tvirtinti jų pavyzdžius ir eiliškumą.

5 užduotis: Parengti rekomendacijų vykdymo ataskaitą.

Vyriausios specialistės Renatos Sipavičienės einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Atlikti Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito suplanuotas procedūras.

2 užduotis: Atlikti atitikties audito “Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų viešųjų pirkimų vertinimas” suplanuotas procedūras.

3 užduotis: Atlikti atitikties audito “Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo Zarasų rajone vertinimas” suplanuotas procedūras.

4 užduotis: Atlikti UAB „Zarasų vandenys“ veiklos audito suplanuotas procedūras.

5 užduotis: Planuoti ir vykdyti Tarnybos viešuosius pirkimus.