Savivaldybės kontrolierės Irmos Maldauskienės einamųjų metų užduotys:

 1. Koordinuoti metinio veiklos plano įgyvendinimą ir užtikrinti, kad laiku būtų atlikti 2019 m. Tarnybos veiklos plane numatyti finansiniai teisėtumo ir veiklos auditai bei pateiktos išvados.
 2. Per einamųjų metų I pusmetį parengti Tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitą ir pateikti Savivaldybės Tarybai reglamente nustatytu laiku.
 3. Organizuoti ir koordinuoti veiklą po auditų, siekiant didinti audito poveikį ir kad optimaliai būtų pašalinti auditų metu nurodyti trūkumai ir pažeidimai.
 4. Tobulinti Tarnybos audito kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras, susijusias su bendra audito veikla, bei jų veiksmingumą.
 5. Organizuoti valstybės tarnautojų einamųjų metų mokymo plano parengimą ir įgyvendinimą. Sudaryti sąlygas tarnautojams kelti kvalifikaciją audito ir viešojo administravimo srityse.

Savivaldybės kontrolierės pavaduotojos Nijolės Kalasauskienės einamųjų metų užduotys:

 1. Atlikti rajono Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinio ir teisėtumo audito programose suplanuotas audito procedūras, parengti audito rezultatų suvestinę, ataskaitą ir išvadą.
 2. Per einamuosius metus atlikti audituojamų subjektų rizikos vertinimą, kurio pagrindu būtų parengta 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinio ir teisėtumo audito strategija.
 3. Atlikti rajono Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo ir darbo organizavimo procesų efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais audito suplanuotas procedūras.
 4. Tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą iki šias funkcijas pagal pareigybę pradės vykdyti vyriausiasis specialistas.
 5. Per einamuosius metus tobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.

 

Vyriausios specialistės Aidos Bogušienės einamųjų metų užduotys:

 1. Atlikti Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo audito programose suplanuotas audito procedūras.
 2. Planuoti ir vykdyti Tarnybos viešuosius pirkimus.
 3. Atlikti rajono Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo ir darbo organizavimo procesų efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais audito suplanuotas procedūras.