Savivaldybės kontrolierės Irmos Maldauskienės einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Koordinuoti metinio veiklos plano įgyvendinimą ir užtikrinti, kad laiku būtų atlikti 2023 metų Tarnybos veiklos plane numatyti auditai.

2 užduotis: Teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais parengti 2022 metų veiklos ataskaitą ir patvirtinti 2024 metų veiklos planą.

3 užduotis: Organizuoti ir vykdyti poauditinę veiklą, stiprinti audito poveikį, didinti tarnybos veiklos veiksmingumą.

Savivaldybės kontrolierės pavaduotojos Nijolės Kalasauskienės einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Parengti 2022 metų rajono Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio ir atitikties audito strategiją ir atlikti programose suplanuotas audito procedūras, parengti raštus, audito rezultatų suvestinę, ataskaitą ir išvadą.

2 užduotis: Per einamuosius metus atlikti audituojamų subjektų rizikos vertinimą, kurio pagrindu būtų parengta 2023 metų rajono Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio ir atitikties audito strategija.

3 užduotis: Atlikti veiklos audito „Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centras personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymas“  suplanuotas procedūras.

4 užduotis: Parengti rekomendacijų vykdymo ataskaitą.

5 užduotis: Parengti finansinio audito darbo dokumentų šablonus ir pateikti tvirtinti jų pavyzdžius ir eiliškumą.

Vyriausios specialistės Renatos Sipavičienės einamųjų metų užduotys:

1 užduotis: Atlikti Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito suplanuotas procedūras.

2 užduotis: Atlikti audito „Informacinių sistemų efektyvus panaudojimas“ suplanuotas procedūras.

3 užduotis: Atlikti audito „Gautos paramos pinigais naudojimas savivaldybės viešojo sektoriaus subjektuose“ suplanuotas procedūras.

4 užduotis: Atlikti audito „VŠĮ Zarasų PSPC personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymas“ suplanuotas procedūras.

5 užduotis: Planuoti ir vykdyti Tarnybos viešuosius pirkimus.